پلاسمیدهای طبیعی - انواع پلاسمیدها - دسته بندی پلاسمیدها براساس عملکردشان، توانایی انتقال یافتن..

پلاسمیدهای طبیعی

پلاسمیدهای طبیعی پلاسميدهای طبیعی يک مولکول DNA دو رشته معمولاً حلقوی است که بطور مستقل از کروموزوم باکتری می تواند…

وکتورهای کلونینگ - خضوضیات وکتورهای کلونینگ - بیوتکنولوژی - زیست فناوری

وکتورهای کلونینگ

وکتورهای کلونینگ وکتورهای کلونینگ یک حامل یا وکتور کلونینگ قطعه ای از DNA است که از ویروس یا پلاسمید گرفته…

برچسب های پپتیدی ، ژن های گزارشگر ، gfp ، bfp پروتئین فلورسنت سبز ، پروتئین فلورسنت آبی

برچسب های پپتیدی

برچسب های پپتیدی برچسب های پپتیدی برچسبهای پروتئینی یا پپتیدی توالی های پپتیدی هستند که بصورت ژنتیکی به پروتئین هدف…

افزایش پایداری پروتئین - افزایش نیمه عمر پروتئین - توالی PEST - بیوتکنولوژی

افزایش پایداری پروتئین

پایداری پروتئین نیمه عمر پروتئین : نیمه عمر پروتئین های تحت شرایط طبیعی رشد از چند دقیقه تا چند ساعت…

بیوسنتز تتراسایکلین

بیوسنتز تتراسایکلین

تولید تتراسایکلین : بیوسنتز تتراسایکلین ها، آنتی بیوتیک های حاوی حلقه نفتاسن چهارتایی، مراحل آنزیمی بسیار زیادی را می طلبد….

تولید ماشین زیست‎تخریب پذیر

تولید ماشین زیست‎تخریب پذیر

حرکتی جدید در مسیر تولید ماشین زیست تخریب پذیر یک خودروی آزمایشی در هلند، تقریبا فقط از موادی ساخته شده…