پلی آمید ، ابریشم ، نایلون زیستی ، هگزاپپتید ، فیبروئین ، Bombyx mori ، اریتروپوئتین ، فریتین ، اسپیدروئین ، نایلون زیتس ، آدیپیک اسید ، بیوپلیمرها ، پلی آمیدها

بیوپلیمرها : پلی آمیدها

بیوپلیمرها : پلی آمیدها کلیات : پپتیدها، پروتئین ها و آنزیم ها از نظر ساختاری پلی آمید می باشند. ابریشم،…

گلوکونیک اسید و قندهای شیمیایی سبز ، Aspergillus niger ، Penicillium ، Gluconobacter فلاووآنزیم ، گلوکز اکسیداز ، گلوکز دهیدروژناز ،Acetobacter ، کوئینون ، لاکتوناز ،کلسیم گلوکونات ، Cupriavidus basilensis ، ترفتالیک اسید ، اتیلن گلایکول ، پلی اتیلن ترفتالات ، پلی اتیلن فورانوآن ، PET ایزو سوربید ، سوربیتول ، گلوکاریک اسید ، آمینولوولینیک اسید

گلوکونیک اسید و قندهای شیمیایی سبز

بسم الله الرحمن الرحیم گلوکونیک اسید و قندهای شیمیایی سبز کلیات : گلوکونیک اسید ب اکسیداسیون انتخابی D-گلوکز در یک…

تولید اتانول از ملاس

بیو اتانول

بیو اتانول کلیات بیواتانول اتانول یک حلال مهم صنعتی و یک ماده اولیه برای سنتز مواد شیمیایی آلی مانند اتیلن و…

پلاسمیدهای طبیعی - انواع پلاسمیدها - دسته بندی پلاسمیدها براساس عملکردشان، توانایی انتقال یافتن..

پلاسمیدهای طبیعی

پلاسمیدهای طبیعی پلاسميدهای طبیعی يک مولکول DNA دو رشته معمولاً حلقوی است که بطور مستقل از کروموزوم باکتری می تواند…