ورود بچه های ریاضی به بیوتکنولوژی« Back to Questions List

بیوتکنولوژی پزشکی واسه رشته های ریاضیم هست؟
Posted by Amirreza Shaabani
Asked on 2018-08-23 12:05

بیوتکنولوژی پزشکی در مقطع ارشد و دکترا وجود دارد. و رشته های زیر مجاز به شرکت در آن می باشند:
كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي ،
كارشناسي زيست شناسي (كليه گرايشها)
بيوتكنولوژي، مهندسي زيست فناوري كشاورزي، علوم آزمايشگاهي،
علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، علوم تجربي، دكتري عمومي پزشكي، داروسازي و
دامپزشكي،
كارشناسي وكارشناسي ارشد (داروسازي خارج از كشور)

Posted by سعید کارگر
Answered On 2018-08-23 12:23