حافظه اسپور باکتری اسپور باکتری ها حافظه دارد Formation of bacterial spores Spore "memory" links different stages of the bacterial life cycle

اسپور باکتری ها حافظه دارد

اسپور باکتری ها حافظه دارد Formation of bacterial spores Spore “memory” links different stages of the bacterial life cycle تحقیقات…

تکامل غیر منتظره غار ماهی (cavefish) Blind cave fish lost eyes by unexpected evolutionary process

تکامل غیر منتظره غار ماهی (cavefish)

تکامل غیر منتظره غار ماهی (cavefish) از آنجا که این ماهی برای مدت طولانی در غارها زندگی میکرده است، عملا…