ایده بازار

گالری تصاویر

مسابقه ایده بیوتک:

 

لیست جدید هیئت داوران مسابقه ایده بیوتک
لیست جدید هیئت داوران مسابقه ایده بیوتک
آخرین مهلت شرکت در مسابقات ۳۱ شهریور ماه
آخرین مهلت شرکت در مسابقات ۳۱ شهریور ماه
اولین مسابقه ایده بیوتک / ایده بیوتکنولوژی
اولین مسابقه ایده بیوتک
سوال مسابقه ایده بیوتک / ایده بیوتکنولوژی
سوال مسابقه ایده بیوتک
سوال مسابقه ایده بیوتک / ایده بیوتکنولوژی
سوال مسابقه ایده بیوتک
هیئت داوران مسابقه ایده بیوتک
هیئت داوران مسابقه ایده بیوتک
اطلاعیه مسابقه ایده بیوتک / ایده بیوتکنولوژی
اطلاعیه مسابقه ایده بیوتک