پلاسمیدهای طبیعی - انواع پلاسمیدها - دسته بندی پلاسمیدها براساس عملکردشان، توانایی انتقال یافتن..

پلاسمیدهای طبیعی

پلاسمیدهای طبیعی پلاسميدهای طبیعی يک مولکول DNA دو رشته معمولاً حلقوی است که بطور مستقل از کروموزوم باکتری می تواند…

وکتورهای کلونینگ - خضوضیات وکتورهای کلونینگ - بیوتکنولوژی - زیست فناوری

وکتورهای کلونینگ

وکتورهای کلونینگ وکتورهای کلونینگ یک حامل یا وکتور کلونینگ قطعه ای از DNA است که از ویروس یا پلاسمید گرفته…

برچسب های پپتیدی ، ژن های گزارشگر ، gfp ، bfp پروتئین فلورسنت سبز ، پروتئین فلورسنت آبی

برچسب های پپتیدی

برچسب های پپتیدی برچسب های پپتیدی برچسبهای پروتئینی یا پپتیدی توالی های پپتیدی هستند که بصورت ژنتیکی به پروتئین هدف…