افزایش پایداری پروتئین - افزایش نیمه عمر پروتئین - توالی PEST - بیوتکنولوژی

افزایش پایداری پروتئین

پایداری پروتئین نیمه عمر پروتئین : نیمه عمر پروتئین های تحت شرایط طبیعی رشد از چند دقیقه تا چند ساعت…

سیستم ویرایش ژنومی کریسپر/Cas

سیستم ویرایش ژنومی کریسپر

  در این دهه اخیر ، دانشمندان یک سیستم ایمنی جدید در باکتری را کشف کردند ، که به باکتری…