پلی آمید ، ابریشم ، نایلون زیستی ، هگزاپپتید ، فیبروئین ، Bombyx mori ، اریتروپوئتین ، فریتین ، اسپیدروئین ، نایلون زیتس ، آدیپیک اسید ، بیوپلیمرها ، پلی آمیدها

بیوپلیمرها : پلی آمیدها

بیوپلیمرها : پلی آمیدها کلیات : پپتیدها، پروتئین ها و آنزیم ها از نظر ساختاری پلی آمید می باشند. ابریشم،…

افزایش پایداری پروتئین - افزایش نیمه عمر پروتئین - توالی PEST - بیوتکنولوژی

افزایش پایداری پروتئین

پایداری پروتئین نیمه عمر پروتئین : نیمه عمر پروتئین های تحت شرایط طبیعی رشد از چند دقیقه تا چند ساعت…