سرطان زا ترین باکتری - باکتری های سرطانزاسرطان زا ترین باکتری - باکتری های سرطانزا
بیوسنتز ، فرمنتاسیون، بازیافت، جوانب اقتصادی تولید 1-بوتانول _ بیوتکنولوژی
فاژ درمانی
حرکت swarming در Proteus volgris