ماهی سریع رشد سالمون salmon

ماهی سریع رشد سالمون salmon

ماهی سریع رشد salmon یک مثال از حیوانات ترانسژنیک ، ماهی های سریع رشد salmon می باشد. این ماهی ترانسژنیک…