ژن گزارشگر (GFP)

ژن گزارشگر (GFP) یک بچه خوک (سمت چپ) که در زیر نور آبی مشاهده می شود و برای بیان پروتیین…

بیان ژن لوسیفراز

ژن گزارشگر (لوسیفراز)

ژن گزارشگر (لوسیفراز) ژن گزارشگر دیگری که استفاده ی وسیعی دارد ژن کد کننده ی لوسیفراز است. این آنزیم سبب…

ماهی سریع رشد سالمون salmon

ماهی سریع رشد سالمون salmon

ماهی سریع رشد salmon یک مثال از حیوانات ترانسژنیک ، ماهی های سریع رشد salmon می باشد. این ماهی ترانسژنیک…