باکتری های مولد هسته یخ بر سطح گیاهان رشد می کنند

باکتری های مولد هسته یخ

باکتری های مولد هسته یخ  گروهی از باکتری ها وجود دارد که موجب تبدیل آب به یخ می شوند. این…