ترمیم زیستی بتن

ترمیم زیستی بتن (BacillaFilla)

مرمت بتن به نظر می رسد که یک حرفه غیر مرتبط با باکتری ها باشد. بسیاری از سازه‌های بتنی که…