یک مثال بارز از سیستم پرفیوژن بیوراکتورها، هالوفایبر بیوراکتورها می باشد. که سلول های درون بیوراکتور به وسیله‌ی لوله های غشایی نازک تغذیه می شوند

پرفیوژن بیوراکتور

پرفیوژن بیوراکتور پرفیوژن بیوراکتور : در فرآیند پرفیوژن محیط کشت یا ماده مغذی به سلول هایی که که در یک…