سلول بنیادی انسانی هاپلوئید

سلول بنیادی انسانی هاپلوئید

محدودیت کار با سلول های دیپلوئیدی : کارهای محققین با سلول های انسانی به دلیل دیپلوئید بودن آن با محدودیت…