ربات اسپرم مانند

ربات اسپرم مانند

ربات اسپرم مانند هر دو ساختار تاژک باکتری و سلول به منظور اعطای حرکت به ساختارهای میکروسکوپی می‌باشند. دانشگاه ایلینوی…