پلی آمید ، ابریشم ، نایلون زیستی ، هگزاپپتید ، فیبروئین ، Bombyx mori ، اریتروپوئتین ، فریتین ، اسپیدروئین ، نایلون زیتس ، آدیپیک اسید ، بیوپلیمرها ، پلی آمیدها

بیوپلیمرها : پلی آمیدها

بیوپلیمرها : پلی آمیدها کلیات : پپتیدها، پروتئین ها و آنزیم ها از نظر ساختاری پلی آمید می باشند. ابریشم،…