پلاسمیدهای طبیعی - انواع پلاسمیدها - دسته بندی پلاسمیدها براساس عملکردشان، توانایی انتقال یافتن..

پلاسمیدهای طبیعی

پلاسمیدهای طبیعی پلاسميدهای طبیعی يک مولکول DNA دو رشته معمولاً حلقوی است که بطور مستقل از کروموزوم باکتری می تواند…