ماهی سریع الرشد salmon

ماهی های سریع رشد salmon

ماهی های سریع رشد salmon یک مثال از حیوانات ترانسژنیک ، ماهی های سریع رشد salmon می باشد. این ماهی…